fbpx

Medezeggenschap

Training medezeggenschap hrmforce

 

GOEDE MEDEZEGGENSCHAP IS VAN GROOT BELANG. KENNIS ERVAN DUS OOK!

Als lid van de Medezeggenschapsraad van jouw school krijg je steeds meer kansen en mogelijkheden om mee te denken en praten over het beleid van de school en de plannen voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld maar aan de bepalende rol van medezeggenschap bij de verlaging van de werkdruk binnen jouw school. Daarnaast zijn er tal van andere zaken waar de MR adviezen over kan en mag geven, of waar zelfs de instemming van de MR noodzakelijk is. Daardoor is goede en daadkrachtige medezeggenschap niet alleen van groot belang, maar zelfs onmisbaar.

Samen met wat andere ouders en collega’s van school hou je de belangen voor alle betrokkenen goed in de gaten en werk je, samen met de directie, mee aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op jouw school. Met blijde kinderen, een goed en veilig werkklimaat voor het personeel en tevreden ouders als resultaat. Zo’n goede en daadkrachtige MR heeft een duidelijke visie die jullie helpt bij het bereiken van jullie doelen, waardoor je na elke vergadering met een goed gevoel naar huis gaat. Jouw inspanning en meedenken doet er toe.

Om jou en jullie MR daarbij te helpen, jullie te laten zien wat er mogelijk is en hoe je je doelen het best kunt bereiken, willen wij je graag helpen. Zo hebben we een aantal trainingen ontwikkeld die jullie handvatten proberen te geven die nauw aansluiten bij de praktijk. Zaken waar je zo mee aan de slag kunt. Hieronder staat in het kort wat je kunt verwachten bij de verschillende trainingen. Staat er nou niet bij waar jij naar op zoek bent, dan kun je evengoed contact met ons opnemen, want dan gaan wij proberen een training speciaal voor jullie samen te stellen.

 

Deskundige, ervaren coaches en trainers die u kent

Onze trainers zijn academisch geschoold en spreken de taal van de medezeggenschap uitstekend. Wij vinden het belangrijk dat de trainer u, uw medezeggenschapsraad en uw organisatie goed kent. Alleen met deze werkwijze kunnen wij de juiste training en adviezen op maat geven.

 

Overzicht trainingen

1. Basistraining:

We maken kennis met de Wet Medezeggenschap Scholen die ook als een rode draad door de training loopt. Zo bekijken we wat de Wet zegt over de taken, rechten, maar ook plichten die je hebt als je in de MR zit. Welke informatie hoor je te krijgen en hoe? In welke situaties kun je advies geven, of wanneer is juist de instemming van de MR nodig bij besluiten? Hoe horen de procedures te lopen en waar kun je afspraken daarover terugvinden? Welke faciliteiten horen bij je werkzaamheden binnen de MR? Wat zijn de mogelijkheden als je er niet uit komt, onderling of met je directeur?

De wetgeving binnen het onderwijs is aan veranderingen onderhevig. Vandaar dat we ook aandacht besteden aan recente wijzigingen, aanpassingen of andere wetmatigheden binnen het onderwijs, zoals bijvoorbeeld het werkverdelingsplan, of de wet Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen.

Bij heel veel beleidsstukken speelt geld een rol. Vandaar dat we ook kijken naar de financiën van de school en het Bevoegd Gezag.

Bij Hrmforce onderwijs vinden wij dat elke medezeggenschapsraad hetzelfde kennis niveau moet bereiken binnen een scholengroep. Dit noemen wij het basis niveau. Onze basis training is in tegenstelling tot vele andere MR training volledig op maat gemaakt voor de scholengroep en zal ingaan ook meteen ingaan op de heersende vraagstukken en gebruikmaken concreet aanwezige voorbeelden.

Onze verdiepingstrainingen worden op maat samengeteld voor de specifieke medezeggschapsraad waar de training aan wordt gegeven. Hierbij komen bijvoorbeeld de formatie, de begroting, fusies, mobiliteitsplannen, onderwijskwaliteit, verkiezingen en de Raad van Toezicht regelmatig aan de orde op basis van de vraagstukken die spelen.

 

2. Verdiepingstraining:

Tijdens deze training proberen we gebruik te maken van onderwerpen die voor jouw MR actueel zijn. We gaan dieper in op de WMS. Zo kijken we naar de documenten die bij medezeggenschap horen, zoals het medezeggenschapsstatuut en het -reglement.

Wat voor MR willen jullie zijn? Een afwachtende of toch liever een pro-actieve MR die graag eigen initiatieven wil ontwikkelen en hoe kun je beleidsstukken het best lezen en beoordelen?

Gebruiken jullie al een jaar- en/of activiteitenplan, dan bekijken we de onderwerpen die jullie daarin verwerkt hebben. Hoe verloopt een traject wanneer je advies- of instemmingsrecht hebt? Hebben jullie nog geen jaarplan, dan bekijken we de mogelijkheden om er een te maken en gaan gebruiken.

Sowieso kijken we welke beleidsstukken min of meer jaarlijks de revue passeren. Als MR zul je zo nu en dan keuzes moeten maken, dus bekijken we hoe je prioriteiten kunt stellen. Ook bekijken we wat de mogelijkheden voor de MR zijn als benodigde informatie niet, niet volledig, of niet op tijd aangeleverd wordt. Hierbij gaan we dieper in op de algemene en bijzondere bevoegdheden zoals die in de WMS staan. Hoe kun je zo optimaal mogelijk gebruik maken van die rechten?

Tot slot gaan we ook dieper in op de financiën.

 

3. Begroting en Jaarrekening:

Veel zaken op school hebben op de een of andere manier met geld te maken. We bekijken hoe scholen worden gefinancieerd. Wat zegt de WMS daarover en welke informatie, beleidsstukken en overzichten heb je nodig en waar kun je die informatie vinden. Via de site van het ministerie gaan we in op hoeveel geld jullie school recht heeft en hoe dat is opgebouwd. Liefst aan de hand van een recent exemplaar van jullie school gaan we in op de begroting. Wanneer is een begroting bijvoorbeeld goed en duidelijk leesbaar. Hoe is hij opgebouwd en hoe kun je hem vergelijken met andere informatie die je hebt. Van belang is ook het tijdspad. Hoe plan je de financiën in in het jaar- of activiteitenplan van jouw MR.

Tot slot bekijken we de financiele gegevens van het bevoegd gezag en hoe je kunt bepalen of het BG financieel gezond is en waar misschien mogelijkheden zitten.

 

4. Basistraining voor directeuren:

De MR werkt nauw samen met de directeur van je school. Met een goede communicatie tussen directeur en MR kun je de gezamenlijke doelen (goed onderwijs en een veilig klimaat voor kinderen, personeel en ouders) het best realiseren. Daarom kan het voor directeuren handig zijn dezelfde informatie te krijgen als de MR-leden. Inhoudelijk is de training min of meer gelijk aan de basistraining, maar dan belicht vanuit het oogpunt van de directie.

 

5. Het Werkverdelingsplan:

Al jaren kunnen we er niet meer om heen. De werkdruk in het onderwijs is hoog. Heel hoog. Vanuit de overheid zijn er pogingen gedaan daar iets aan te doen. Zo werd enige jaren geleden de 40-urige werkweek ingevoerd, met een verplichting voor de werkgever om teveel gemaakte uren in één week in de daaropvolgende periode tot de volgende vakantie recht te compenseren. In tijd of in geld. Een idee wat in de praktijk niet tot enige verlaging van de werkdruk leidde. Sinds schooljaar 2018-2019 kennen we nieuwe poging vanuit de overheid om er iets aan te doen. Het Werkdrukakkoord. Een plan waarbij het team zelf samen gaat bepalen waar de knelpunten zitten en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Daar zijn financiele middelen voor beschikbaar die structureel zijn. Waarvan een (deeltijd) leerkracht, klasseassistent, concierge of iets anders betaald kan worden.

De directeur van de school maakt op basis van de gegevens vanuit het team een werkverdelingsplan. De PMR heeft daar vooraf een beslissende stem in via het instemmingsrecht over dat plan, maar ook achteraf over de evaluatie van dat plan en de daarin gebruikte financiele middelen.

In deze training gaan we uitvoerig in op de rol van de MR bij alle fases die doorlopen worden. Wat kun je als MR doen om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor de werkdruk.

Deze training is ook geschikt voor directeuren.

 

6. Hoe gaan we om met de achterban?

Veel medezeggenschapsraden worstelen met de verplichting vanuit de WMS om hun achterbannen te informeren over hun werkzaamheden. Aan de andere kant zijn veel medezeggenschapsraden wat “onzichtbaar” binnen de organisatie. Veel ouders, maar ook personeelsleden hebben geen duidelijk beeld van de rol van de MR binnen hun school.

Het informeren van de ouders en personeelsleden en om die (meer) te betrekken bij het werk van de MR is niet alleen een verplichting vanuit de wet, maar ook een uitgelezen manier om de MR en haar leden “zichtbaar” te maken. Wat mogelijk leidt tot waardering van het werk van de MR, maar ook belangstelling om zelf deel uit te willen maken van dat orgaan.

In deze training gaan we in op de verplichtingen, maar ook mogelijkheden om personeel en ouders te betrekken bij het belangrijke werk van de MR.

 

De medezeggenschap team & competentie scan

Hrmforce onderwijs heeft samen met universiteit van Amsterdam team en competentie scans ontwikkeld. Deze scan geeft inzicht in uw raad als team en maakt duidelijk welke competenties nog verder ontwikkeld moeten worden op team niveau om succesvol te zijn in de medezeggenschap. Deze training en tool kan worden gebruikt om kennis over het eigen functioneren als raad op te doen. Onderlinge communicatie, teamtaak volwassenheid, eigenaarschap en taak verantwoordelijkheid zijn hierbij essentieel. Dit resulteert in een sterker team en een serieuze gesprekspartner voor het bevoegd gezag met meer daadkracht.

 

KOSTEN

Competentie ontwikkeling

De kosten van onze oplossing zijn afhankelijk van de grootte van de school. Ter indicatie: ongeveer 15 euro per docent/medewerker per jaar. Daarnaast is het mogelijk een enkele vragenlijst af te nemen.

Maatwerk trainingen voor de Medezeggenschap

Omdat het echt maatwerk is kunnen er geen exacte tarieven worden weergegeven. We kunnen wij ter indicatie aangeven dat er basis trainingen mogelijk zijn bij u op locatie vanaf 995.- euro.

 

Interesse of heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag en denken met u mee om samen tot een passende training te komen. Om een exact overzicht te krijgen van de kosten voor uw school, kunt u een prijsopgave aanvragen door te mailen naar

T: +31 (0)88 88 321 88
E: info@hrmforceonderwijs.nl

Onze adviseurs zijn maandag t/m vrijdag van 08:00 – 18:00 uur bereikbaar.